Obsada UW w IX 1976 (w nawiasach 1980)
wojewoda - Stanisław Juraszek, wicewojewodowie - Marian Ozimek, Marian Pietras, Edward Drążek, dyrektorzy: Biuro WRN - Roman Podświadek, Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr - Zygmunt Pociecha (Bolesław Cisło), Wydz. Budżetowo-Gospodarczy - Kazimierz Janik (Robert Obszyński), Wydz. Kultury Fizycznej i Turystyki - Henryk Flis, Wydz, Kultury i Sztuki - Jan Wojnowicz, Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu - Jan Żołnierczuk, Wydz. Gospodarki Terenami - Adam Stelmach (Franciszek Podhajny), Wydz. Komunikacji - Mieczysław Danielewicz, Wydz. Finansowy - Eugeniusz Drwal, Kuratorium Oświaty i Wychowania - Czesław Dycha (Andrzej Tokarski), Wydz. ds Wyznań - Władysław Zbylut (Jan Tur), Wojew. Inspektorat Obrony Cywilnej - Aleksander Kasprzak, Wydz. Handlu i Usług - Lucjan Wójtowicz (Tadeusz Wiater), Wydz. Spraw Wewnętrznych - Bronisław Witkowski, Wydz. Kontroli i Instruktażu - Zygmunt Kostrzewski, Wojew. Komisja Planowania - Stanisław Binięda, Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej, Lekarz Wojewódzki - Henryk Kossowski, Wydz. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - Ryszard Szostak (Marian Bizior).
Obsada UW - dyrektorzy mianowani wg nowego statutu w VIII 1990
Urzędu i Wydz. Organizacji i Nadzoru (wcześniej Biuro Samorządu) - Józef Kniaziowski,
Wydz. Administracyjno-Gospodarczy (wcześniej Budżetowo-Gospodarczy) Robert Obszyński,
Wydz. Polityki Regionalnej (d. Komisja Planowania) - Tadeusz Nizioł,
Wydz. Ochrony Środowiska (wcześniej także Gospodarki Wodnej i Geodezji) - Zdzisław Strupieniuk,
Wydz. Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (wcześniej Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej) - Irena Gruszka,
Wydz. Geodezji, Kartografii Gospodarki Gruntami (d, Geodezji i Gospodarki Gruntami) - Adolf Wróbel,
Wydz. Rozwoju Gospodarczego (d. Handlu, Przemysłu i Usług) - Ryszard Stefaniuk,
Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej - Andrzej Radecki,
Wydz. Spraw Społecznych (wcześniej Kultury i Sztuki) - Zofia Piłat,
Wydz. Spraw Obywatelskich (d. Spraw Społeczno-Administracyjnych) - Zdzisław Wróbel,
Wojew. Biura Pracy - Karol Łypka.

 * JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  w 1989 podporządkowane WRN – WDI, WBPP, WDDM, WSKOR, WSWet., ZSRol,, WBGiTR, Woj.Zesp. Parków Krajobr., Specj. Ośr. Szkolno-Wychowawczy, PDD, Państwowe Pogot. Opiek., Woj. Poradnia Wych.-Zdrowotna, Biblioteka Pedag., ZSzk.Ped., ZSzk.Ogóln., I LO, ZSzk.Elektr., ZSzk.Mech., ZSzk.Ekon., ZSzk.Bud., ZSZ przy PKS, ZSZ przy ZE, WiMBP, Muzeum Okręgowe, WDK, Włośc. Orkiestra, OBiDZ, WOAK, BWA, PLSP, PSM, WSzp.Zespol., WKTS, Woj. Zesp. Metod. Op. Zdrowotnej, ZSz.Med., Ośr. Szk. Kadr UW
Wojewoda organem założycielskim – WPHW, ZFM, „Delia”, ZPCB, KB, KBK, Przeds.El.-Bud., WPEC, Rej. Przeds. Melior., WPT „Roztocze”