Najbardziej szczegółowy, niezwykle cenny, historyczny plan miasta. Tytuł Erstes-Zeichnungs Blatt. Plan von der Festung Novi Zamosc in den Königreich Galizien nebst der um selbe auf 6, bis 700 Klastern liegende Gegend [Plan twierdzy Nowy Zamość w Królestwie Galicji wraz z wokół niej samej od 6 do 700 sążni leżącymi okolicami], skala ok. 1:1700, rozmiar 200x200 cm, wielobarwny. Wykonał go inż. kpt. Haillmann w 1777 (zb. Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159-3). Odkryty w l. 80. XX w., lecz do 2014 znany tylko z negatywowych fotokopii.
Nadzwyczaj dokładny plan Haillmanna jest nieoceniony dla badań Zamościa zwłaszcza ze względu na przedmieścia, które później uległy likwidacji (parcele, budynki, cieki wodne, rzeźba terenu, nawet pojedyncze zadrzewienia). "Wiedeńska" kwerenda i niezwykłej rozdzielczości skany pozwoliła dr J. Żygawskiemu na dokonanie wielu interesujących odkryć dotyczących XVIII-wiecznego Zamościa.