Pismo demokratyczne, poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym, ukazywało się dwutygodnik. Pierwszy numer ukazał się 7 IX 1919 (tego roku 8 numerów). Wychodził do VIII 1920 (wyd. Zygmunt Nahajski, red. Henryk Warchałowski), adres redakcji Rynek 17, później ul. Kościuszki 5, administracya "Księgarnia Ludowa", druk w firmie Szmajsera. Liczył 4-6 stron (33x25 cm). Ukazało się ponad 20 numerów, najwięcej - 11 - zachowało się w Archiwum Państwowym w Zamościu, po 5 w Bibliotece Łopacińskiego i KUL.


 * Z nr 7 "Głosu" - Nikt, literalnie, poza szczupłym gronem komitetu redakcyjnego, pracy swej przez 3 miesięczny okres istnienia pisma nie nadesłał (...) Sprawy Zamościa i Zamojszczyzny inteligencji naszej nie interesują.