Pochodził z Laskowa k. Jędrzejowa, ur. i wychowany w leśniczówce, będąc seminarzystą zapadł na chorobę Heinego-Medina, która pozostawiła trwały ślad z którym udanie zmagał się (od 1947 prawo jazdy). Po święceniach kapłańskich (1951) został wikarym w Garbowie, później  równie na krótko od IX 1951 kapelanem zakonnym w Zamościu (franciszkanki), następnie w Kazimierzu (Betanki), w Klemensowie (1953-72), był też wikariuszem w Szczebrzeszynie, skąd przybył do Zamościa. W 1976-1994 był proboszczem parafii kolegiaty i katedralnej (ostanią mszę odprawił 24 IV). W 1968 został mgr teologii (KUL), w 1977 kanonikiem gremialnym Kolegiaty. W 1988 otrzymał godność infułata - dziekana kapituły kolegiackiej, będąc w 1992-2001 dziekanem kapituły katedralnej, w 1994 został wikariuszem biskupim i przewodniczącym Wydziału Nauki Chrześcijańskiej. Od 1993 posiadał tytuł protonotariusza apostolskiego. W 1990 został kapelanem AK Okręgu Zamość.
Przeprowadził w Kolegiacie szereg poważnych prac remontowych i konserwatorskich, m. in. rekonstrukcję fasady, konserwację ołtarza gł. i kilku bocznych, pokrycie dachów. Był troskliwym opiekunem Kolegiaty, w podejmowanych inicjatywach konserwatorskich opierając się na opiniach i radach wybitnych specjalistów. Współorganizował 6 nowych parafii i budowę kilku kościołów i kaplic. Wspólnie z Janem Zamoyskim utworzyli przy Kolegiacie Muzeum Sakralne, wznowił kult MB Zamojskiej. W 1980 zorganizował pierwszą pielgrzymkę zamościan do Watykanu (w tamtejszym radio 24 III przez 10 minut mówił o Zamościu), zainicjował budowę pomnika papieża i wydanie przewodnika po Kolegiacie. Udostępnił Kolegiatę dla Zamojskich Dni Muzyki, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.
W 1994 zamieszkał przy kościele św. Krzyża. Po przejściu w 2001 na emeryturę współpracował z zamojskim radiem katolickim i zamojskim wydaniem "Niedzieli". Biegle znał niemiecki. Wyróżniony został medalem im. B. Moranda (1988) i nagrodą "Conservator Ecclesiae" (1997). 


 * Do leksykonu oznajmiał, że nie posiada majątku (Bogaty ksiądz, to bardzo biedny ksiądz), jako hobby jako hobby -podał : czytanie książek.