W 1821 zarobkujący w Zamościu dzielili się na handlarzy, praktykantów (lekarze, cyrulicy, konowali, aptekarze), fabrykantów (prod. mydła, tkacze, garbarze), profesjonalistów (rzeźnicy, cukiernicy, młynarze, muzycy) i rzemieślników (pozostali). W poł. XIX w. na liście miejscowych zawodów znajdował się m.in. jałmużnik, służący, praczka, nosiwoda.
W 1918 wśród katolickich mieszkańców miasta było 33% rzemieślników, 31% wyrobników, 24% rolników, a tylko 4,5% inteligencji.
Zatrudnienie wg branż: 1937 - przemysł 40%, handel, ubezpiecz. 25%, rolnictwo 10%, komunikacja i transport 5%, inne 20%; 1975 - przemysł 35%, transport 15,5%, budownictwo 10%, handel 9,5%, oświata 5,5%, ochrona zdrowia 4,2%; 1989 - przemysł 30%, handel 12%, transport 9%, budownictwo 7%, inne 42%.
W 1946 najwięcej kobiet zatrudniały: fabryka wódek Ostera 30+17 mężczyzn, drukarnia 23+20, Stacja Wykupu Tytoniu 21+30, "Snop" 17+65, zakłady przem.-drzewnego 12+109, "Społem" 11+15, kaflarnia 9+4, wytwórnia przetworów Honorego 9+1, mleczarnia 8+8, cukiernia Ładyńskiego 7+4, Klinkiernia 5+21, WWG Czernickiego 5+4. W 1947 w całej uspołecznionej  gospodarce 3857, z tego przemysł 1629.
Zatrudnienie w przemyśle i spółdzielczości 1955 - 2162, 1957 - 3483, 1964 - 4985m w gospodarce uspołecznionej (w tys., w nawiasie - sfera prod. materialnej):
1957 - 9,3, z tego 2,9 kobiety, 1958 - 9,3, z tego 2,9 kobiety, 1959 - 9,5, z tego 3,0 kobiety, 1960 - 9,9, z tego 2,9 kobiety, 1961 - 11,0, 1965 - 13,5 (4,3), 1970 - ok. 16, 1973 - 19,9, 1975 - 22,0 (11,0), 1976 - 23,1, 1980 - 30,3 (24,2), 1986 - 30,1 (21,5), 1989 - 30,8 (21,2), z tego 14,3 kobiet, 1991 - 24,9 (15,6), z tego kobiety 12,1, 1995 - 21,4 (sektor publiczny 14,0, prywatny 7,4), 1997 - 22,5 (sektor publiczny - 14,0, prywatny - 8,5), z tego kobiety 11,5, 1999 - 28,0.
W 1958 i 1960 zatrudnionych było 11.725 i 10.634, najwięcej przemysł 3321 i 3480, transport i łączność 1561 i 1998, obrót towarowy 1531 i 1770, ponadto w 1960 - budownictwo 882, administracja i sądownictwo 710, oświata, nauka i kultura 637, ochrona zdrowia i opieka społeczna 520, gospodarka komunalna i mieszkaniowa 324, do pracy dojeżdżało z poza Zamościa 8% zatrudnionych. W 1965 z 12.477 zatrudnionych w przemyśle 5286 (1704 kobiety), budownictwie 1011 (73), obrocie 1658 (957), oświacie i kulturze 832 (480).
W 1965 ogółem pracowało w gospod. uspołecznionej 13270 osób (z tego kobiet 4281), w tym przemysł 5231 (1673), transport i łączność 2370 (319), handel 1762 (960), budownictwo 981 (73), oświata i kultura 762 (500), gospod. komunalna i mieszkaniowa 517 (170), administracja publiczna  385 (160), ochrona zdrowia, opieka społ. 367 (259), rolnictwo 294 (47), finanse i ubezpieczenia 186 (124), leśnictwo 13 (5), pozostałe 480 (91).
W 1973 w gospodarce uspołecznionej zatrudniano (tys.): ogólnie 19,9 - w tym przemysł 7,6, transport i łączność 3,3, handel 2,2, budownictwo 2,1, oświata 1,2, gospod. komun. i mieszk. 0,9, rolnictwo i ochrona zdrowia po 0,7, administracja i sprawiedliwość, finanse i ubezpieczenia 0,2, kultura 0,1, leśnictwo 0,02, nauka 0,02, reszta 0,5; wykształcenie: wyższe 912 - w tym 278 w oświacie, 164 w przemyśle, 107 w administracji i sprawiedliwości, 70 w rolnictwie, 53 budownictwie), średnie zawodowe 3673, średnie ogólne 1956, zasadnicze zawodowe 3588. W 1991 w przemyśle 6097, budownictwie 1904, transporcie 2109, handlu 2481, łączności 681, pozostałych 9268 zatrudnionych. W 2019 w Zamościu pracowało 15,2 tys. osób (Chełm 11 tys.).
W 1999 w Zamościu znajdowało zatrudnienie 28 tys. osób. W 2010 największymi w mieście pracodawcami: oświata ok. 1500, szpital papieski ponad 1000, administracja ok. 500, PGE ok. 400, szpital niepubliczny i PSS "Robotnik" po ok. 350, PPHU MAT (właśc. Andrzej Miazga) 316 prac., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ok. 300, Centrum "Nexa", WUSI i SIPMOT sp. z o o. po ok. 150, Zakład OSM w Krasnymstawie 130, "Stalprodukt Zamość" sp. z o o. 125, Zb. Gumuliński prod. odzieży ok. 100, masarnia Zygmunta Sikory ok. 80.
Zatrudnienie: 1995 - 21.424 (k. 11.359 + m. 10.066), 2000 - 19.602 (k. 10.296 + m. 9.306), 2005 - 17.620 (k. 8978 + m. 8642), 2010 - 19.005 (k. 9666 + m. 9339), 2015 - 17.106 (k. 9386 + m. 7720), 2020 - 16.946 (k. 9183 + m. 7763)