Gotsman, Błaszek. Był pochodzenia niemieckiego. Z Zamościem związany był już w l. 80. XVI w., miał dom przy ob. ul. Kościuszki. W 1594 wykonywał rzeźby dekoracyjno-architektoniczne w nawie głównej Kolegiaty. Po czym wyjechał do Pińczowa, gdzie pracował w warsztacie Santi Gucciego. Po powrocie jako skulptor mirowski w 1603-5 budował basztę wodną czyli Bramę Szczebrzeską, faktycznie kończył ją, wykonując wg wizerunku figurę św. Floriana, Był też autorem epitafium o. Convalisa w Kolegiacie (a także nagrobka w Kraśniku). Jego prace noszą cechy prowincjonalnego manieryzmu.
W 1608 sprzedał swój dom murowany na przedmieściu i opuścił Zamość. Był później burmistrzem Pińczowa i dzierżawcą największego w Polsce przedsiębiorstwa rzeźbiarsko-kamieniarskiego.