Należał do popularnych elementów zdobniczych, charakterystycznych głównie dla XVII w., przeważnie płaskorzeźbionych w kamieniu lub stiuku. W Zamościu obok wystroju obiektów sakralnych, popularny w budownictwie mieszczańskim jako anioł stróżujący domom, np. w portalach. Poza całopostaciowym Archaniołem Gabrielem (ul. Ormiańska 26) są to popularne w baroku uskrzydlone anielskie główki.
Występują
w PORTALACH w postaci wypukłej, bogatej, o zindywidualizowanym wyrazie,
- w zwieńczeniach ich arkad: infułatka, także w jej portalu we wnętrzu, Rynek Wielki 6, ul. Staszica 25 razem 4
- w przyłuczach arkad: infułatka, Rynek Wielki 2, ul. Staszica 21 oraz odtworzone w katedrze w głównym wejściu,  razem 4 pary,
w FASADACH kamienic:
ul. Ormiańska 22 nad oknami I p. wkomponowane w festony 3, a także nad kartuszami spłycone, niewielkie wyobrażenia 3, ponadto małe w attyce zaprojektowane przez jej rekonstruktorów 8,
ul. Ormiańska 26 nad podcieniami („śpiewające”) 3, nad oknami I p. (z „festonikami”) 3 i nad oknami II p. małe „wspornikowe” 5,
ul. Ormiańska 30 nad oknami I p. 3 oraz w elewacji bocznej 2, małe „wspornikowe” odpowiednio 5 i 8, oraz nad oknem II p. 1,
Rynek Wielki 8 w murze attykowym 1,
w SKLEPIENIACH - plakiety o kształcie trapezu i półowalu, większość w złym stanie:
Rynek Wielki 10 – podcienie 10, sień 32, izba tylna 8, oficyna 10, razem 60,
ul. Ormiańska 24 w podcieniu 8, ul. Ormiańska 26 w podcieniu 6, ul. Ormiańska 28 w podcieniu  2,
ul. Staszica 17 w podcieniu 2.
Najstarsze jednak przedstawienia uskrzydlonych główek są świątyniach:
w kolegiacie, wg jednego wzoru, w nawach na sklepieniach 34 i na ścianach 42, ponadto w zwieńczeniu epitafium z 1626oraz w sklepieniu kaplicy Zamoyskich, ponadto para aniołów srebrnych w tabernakulum.
w kościele pobazyliańskim – nawa główna i absydy 6 oraz w portalu 1.
Natomiast w kościele franciszkanów zostały odtworzone w obu fasadach, nad pilastrami po 4 duże i 2 mniejsze oraz w centralnej części fasad po 1.
Anioły spotykamy też w dekoracji cmentarnej - parafialny (ul. Peowiaków), komunalny (ul. Braterstwa Broni) i prawosławny (ul. Bołtucia).